จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

71. ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีแกะพันธ์เมอร์ริโนส่งออก จริงหรือไม่ ?

 

72. ข้าวหอมมะลิ มีชื่อเดิมว่าข้าวดอกมะลิ จริงหรือไม่ ?

 

73. จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่จัดงานขบวนแห่กระทงในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟที่ใหญ่ที่สุด จริงหรือไม่ ?

 

74. ไม้ไผ่ได้รับสมญานามว่าเป็นไม้ของคนยากจน จริงหรือไม่ ?

 

75. ประเทศไทยซื้อกระแสไฟฟ้าบางส่วนจากประเทศลาว จริงหรือไม่ ?

 

76. ขงจื้อ มีฉายาอีกอย่างว่าจ้งหนี แช่ขง จริงหรือไม่ ?

 

77. วันสุนทรภู่ จัดขึ้นที่จังหวัดระยอง จริงหรือไม่ ?


 

78. ประเทศที่มีพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเซีย คือ สหภาพโซเวียตและตุรกี จริงหรือไม่ ?

 

79. เดือนสิงหาคมตั้งชื่อ ตามพระนามของจักรพรรดิแห่งโรม จริงหรือไม่ ?

 

80. ที่ราบสูงธิเบต มณฑลซิงไห่ คือต้นกำเนิดของแม่น้ำแยงซีเกียง จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว