จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

81. โรงงานผลิตนมผงแห่งแรกในเมืองไทย สร้างขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี จริงหรือไม่ ?

 

82. ทหารเรือมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จริงหรือไม่ ?

 

83. กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้สร้างพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จริงหรือไม่ ?

 

84. บริษัทที่ดำเนินกิจการ การค้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น คือ บริษัทมิตซูบิซิ จริงหรือไม่ ?

 

85. ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นเพื่อนำไปตัดศีรษะ จริงหรือไม่ ?

 

86. คำว่า "แม็กยา" (Magyaposta) เป็นภาษาในแสตมป์ จริงหรือไม่ ?

 

87. นักดนตรีชาวสเปน ได้รับสมญานามว่า "บิดาแห่งกีตาร์" จริงหรือไม่ ?


 

88. ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกคือประเทศแคนาดา จริงหรือไม่ ?

 

89. มนุษย์สามารถขึ้นไปสัมผัสพื้นผิวดวงจันทร์ จริงหรือไม่ ?

 

90. ใบของต้นตองกงสามารถนำไปห่อขนมได้ จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว