จริงหรือไม่

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

 

91. มนุษน์คนแรกที่ทำลายสถิติโลกด้วยการทนอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 124 ชั่วโมง คือเจย์ สมิธ และ อัลเรเฟลค์ท จริงหรือไม่ ?

 

92. เสื้อราชปะแตน คือเสื้อนอกแบบปิดตั้งแต่คอลงมา มีคลุมกลัดตลอดอก จริงหรือไม่ ?

 

93. จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นโบราณสถานและได้รับการยกย่องเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ยิ่งโหญ่ จริงหรือไม่ ?

 

94. ชาวสมาคมเหนือมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่กรุงเทพฯ จริงหรือไม่ ?

 

95. คนไข้ที่ทำการเปลี่ยนหัวใจ ที่มีอายุการเปลี่ยนยืนยาวที่สุดในโลกคือ นายเอ็มมานูเอล จริงหรือไม่ ?

 

96. สารที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ จริงหรือไม่ ?

 

97. ปลาปิรันยามี 3 สกุลที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง จริงหรือไม่ ?


 

98. สถาบันจักษุวิทยาลอยฟ้ามีอยู่ จริงหรือไม่ ?

 

99. เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองลับแลของไทยคือจังหวัดอุตรดิตถ์ จริงหรือไม่ ?

 

100. ซุปเปอร์แมนมีตัวตนอยู่ จริงหรือไม่ ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

รวบรวมโดย ศิวพร ไพลิน

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว