ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิค อยู่ที่ไหน ?

 

2. ใครเป็นผู้แปล รุไบยาต ของ โอมาคัยยัม เป็นภาษาไทยคนแรก

 

3. รัชชูปการ คืออะไร ?

 

4. องศ์การสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นก่อนหรือหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

 

5. จุลศักราช เริ่มใช้เมื่อใด ?

 

6. Roof of the World เป็นสมญาของดินแดนแห่งใดในโลก ?

 

7. วันสงบศึกของสงครามโลกครั้งที่ 1 ตรงกับวันที่ เดือน ปี อะไร ?


 

8. D. Day หมายถึงวันอะไร ?

 

9.พิธีลอยกระทงประทีปมีมาแต่สมัยใด ?

 

10. ใครเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือของโลก ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว