ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. หนังสือราชการถึงนายกรัฐมนตรี จะต้องใช้คำลงท้ายว่าอย่างไร ?

้2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปีใด ?

 

3.กษัตริย์ไทยองศ์ใดทรงทำพิธีลบศักราช ?

 

4. Directer - General หมายถึงข้าราชการตำแหน่งใด ?

 

5. ระบบศาลแขวง เริ่มใช้ในกรุงเทพมหานครเมื่อใด ?

 

6. ฟรังซัวส์ ซากัง คืออะไร ?

 

7. ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการอ่านศิลาจารึกของไทยในอดีต ?


 

8. นางเอกในวรรณคดี เรื่องระเด่นลันได คือใคร ?

 

9. สี่จังหวัดภาคใต้ที่มีคนไทยมุสลิมอยู่มากได้แก่จังหวัดอะไร ?

 

10. กษัตริยฝรั่งเศสองศ์ใดที่ชอบตรัสว่า ฉันนี่แหละคือรัฐ

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว