ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ในปัจจุบันประเทศไทยมีพลเมืองเท่าใด ?

 

2. จังหวัดใดของไทยเฉลี่ยโดยพื้นที่มีพลเมืองมากที่สุด ?

 

3. จังหวัดที่มีพลเมื่องเกิน 1ล้านคน มีจังหวัดใดบ้าง ?

 

4. จังหวัดใดมีพลเมื่องน้อยที่สุด ?

 

5. โรงเรียนเตรียมนายร้อยทหารของไทยตั้งอยู่ที่ไหน ?

 

6. หนังสือเรื่องโคบุตรที่แต่งเป็นคำกลอน ใครเป็นผู้แต่ง

 

7. คับแค เป็นชื่อของอะไร ?


 

8. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานที่เมืองไหน ?

 

9. เครื่องถมทำด้วยอะไร ?

 

10. พระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของไทยได้มาจากไหน ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว