ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

เกลือสมุทรคือเกลือได้จากน้ำทะเล เกลือสินเธาว์ได้จากอะไร


การรำเซิ้งเป็นวัฒนธรรมการรำของชาวไทยภาคใด


การทำบุญแซยิด ต้องมีอายุครบกี่ปี

ผ้าลินิน ทำมาจากใยของไม้ต้นใด

อาหารสำหรับวันขอบคุณพระเจ้าคืออะไร

ข้าราชการมีอายุครบกี่ปีจึงปลดเกษียณ

อุ้มพระดำน้ำ เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดใด

เมื่อพระภิกษุสามเณรจะฉันเพลต้องตีกลองเพลในเวลาใด

พระภิกษุสามเณร เรียกตัวเองว่าอะไร

กษัตริย์ไทยพระองค์ใด ทรงศึกษาภาษาอังกฤษเป็นองค์แรก


ที่เรียกว่า "วัยรุ่น" คือผู้มีอายุเท่าใด

ตัวไหมกินอะไร

ธงสำหรับพระมหากษัตริย์ คือธงอะไร

น้ำผึ้งเดือนไหน ถือว่าเป็นน้ำผึ้งดีที่สุด

ใครค้นพบวัคซีนแก้โรคพิษสุนัขบ้า

ดูโทรทัศน์ควรนั่งห่างกี่เมตร เพื่อไม่ให้เสียสายตา

คัมภีรกุรอาน เป็นคัมภีร์ของศาสนาใด

ใครประดิษฐ์โทรศัพท์

ไทยเริ่มใช้นามสกุลครั้งแรกในรัชกาลใด

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว