การผลิตกระแสไฟฟ้า

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทชแล้วจะเฉลยให

 

1. แหล่งพลังงานของไฟฉาย ได้แก่

 

2. ผู้กำหนดว่า "กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่จากขั้วไฟฟ้าบวกไปยังขั้วไฟฟ้าลบ"คือ

 

3. น้ำที่อยู่ในระดับสูงมีพลังงานศักย์....................น้ำที่อยู่ในระดับต่ำ

 

4. ความต่างศักย์คือ

 

5. ถ่านไฟฉายเป็นเซลล์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความต่างศักย์ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบประมาณ

 

6. ไฟฟ้ากระแสตรงคือ

 

7. ขณะที่ขดลวดอยู่นิ่งๆในสนามแม่เหล็กจะไม่เกิด


 

8. เมื่อเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าหาหรือออกจากขดลวดอย่างรวดเร็ว ทำให้สนามแม่เหล็กบริเวณขดลวดเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เกิด

 

9. กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำคือ

 

10. ไฟฟ้ากระแสสลับคือ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว