การวัดกระแสและความต่างศักย์

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์แล้วจะเฉลยให้

 

1. เมื่อต่อขั้วไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้ครบวงจร จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจาก

 

2. เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณกระแสไฟฟ้าคือ

 

3. การใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าต้องต่อแอมมิเตอร์อย่างไรกับวงจรไฟฟ้า

 

4. หน่วยที่ใช้วัดปริมาณกระแสไฟฟ้าคือ

 

5. แอมมิเตอร์ที่ดีมีลักษณะอย่างไร

 

6. เครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุดในวงจรไฟฟ้าเรียกว่า

 

7. หน่วยที่ใช้วัดความต่างศักย์คือ


 

8. การใช้โวลต์มิเตอรวัดความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุดในวงจรไฟฟ้า ต้องต่อโวลต์มิเตอรอย่างไรกับจุดคู่ที่ต้องการวัด

 

9. โวลต์มิเตอรที่ดีมีลักษณะอย่างไร

 

10. ความต่างศักย์ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชนิดจะแตกต่างกันเช่น

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว