ข้อสอบแบบตัวเลือก

แบบทดสอบการเคลื่อนที่แบบวงกลม

1.ชายคนหนึ่งแกว่งลูกตุ้มให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบดิ่ง ด้วยความเร็วน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าลูกตุ้มมีมวลเท่ากับ m และเชือกยาว r ความเร็วที่จุดสูงสุดของวงกลมจะมีค่าเท่าใด

2. วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วตามเส้นรอบวงคงที่จะ
ไม่มีความเร่ง
มีความเร่งในทิศออกไปจากจุดศูนย์กลาง
มีความเร่งในทิศเข้าสูจุดศูนย์กลาง
มีความเร่งในแนวเส้นสัมผัสกับวงกลม
3. รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปตามทางโค้งด้วยอัตราเร็ว 25 km/hr  จะมีแรงสู่จุดศูนย์กลางกระทำต่อคนขับรถเท่ากับ  100 นิวตัน ถ้าอัตราเร็วชองรถผ่านทางโค้งเดียวกันเป็น 2 เท่าของอัตราเร็วเดิม  จะมีแรงสู่ศูนย์กลางที่กระทำต่อชายผู้นั้นเป็นเท่าใด
400 นิวตัน
200 นิวตัน
100Ö 2 นิวตัน
25 นิวตัน

4. ดาวเทียมมวล m โคจรเป็นวงกลมรอบโลกด้วยอัตราเร็วคงที่ v  ถ้าวงโคจรอยู่เหนือพื้นโลกเป็นระยะ r และ ให้ R เป็นรัศมีของโลก  ความเร่งเข้าสู่โลกของดาวเทียมจะมีค่าเท่ากับ

mv2/r
mv2/(R+r)
v2/r
v2/(R+r)

5. มวล 2 kg เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบด้วยอัตราเร็ว 5 รอบ/วินาที  ถ้าให้รัศมีของวงกลมมีค่าคงที่แต่เพิ่มอัตราเร็วขึ้น  จนกระทั่งแรงสู่ศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า อัตราส่วนของอัตราเร็วสุดท้ายต่ออัตราเร็วแรกของวัตถุจะมีค่าเท่าใด

1.4
2.0
2.8
4.0
6. เข็มวินาทีของนาฬิกามีอัตราเร็วเชิงมุมในหน่วย เรเดียน/วินาทีเท่าใด
p /60
2p
2p /60
p
7. วัตถุมวล 50 กรัม เคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 10 cm ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ  2 เรเดียน/วินาที ความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุนี้ในหน่วย  cm/s2มีค่าเท่าใด
20
40
1000
2000

8.ดาวเทียมมวล m โคจรรอบโลก วงโคจรอยู่สูงจากพื้นโลกไม่มากนัก  ถ้า R เป็นรัศมีของวงโคจรของดาวเทียม และ v เป็นอัตราเร็วของดาวเทียม  ความสัมพันธ์ข้างล่างนี้ข้อใดถูกต้อง

v = gR
v2=g/R
v2=gR
mg=v2/R
9.มวล 1.5 kg  เคลื่อนที่ไปตามเส้นรอบวงรัศมี  2.5 cm ด้วยอัตรา  2 รอบ/วินาที  อัตราเร็วตามเส้นของมวลนี้ในหน่วย เมตร / วินาที มีค่าเท่าใด
p/8
p/10
100p
1250p
10. จากข้อที่แล้ว ความเร่งสู่ศูนย์กลางของมวลนี้ในหน่วย m/s2 มีค่าเท่าใด
p2/2.5
4p
4p2
400p2