การทดลอง

     ปุ่มแต่ละอัน แสดงปัจจัยหรือตัวแปรที่มีผลต่อการเติบโตของผลึก  เมื่อกดปุ่ม  จะมีคำอธิบายปรากฎขึ้น 

     ปุ่มแรก  แสดงปริมาณของเกลือ   ขวดแก้วทั้งสองบรรจุน้ำที่มีอุณภูมิ 99 o เท่ากัน  ขวดแรกทางซ้ายละลายเกลือไว้  20 กรัม   ทางขวาละลายเกลือ 10  กรัม  กดที่ลูกศรทำให้อุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง

     ปุ่มสอง  แสดงอุณหภูมิ  ขวดแก้วทั้งสองบรรจุน้ำที่มีอุณภูมิ 99 o เท่ากัน  กดที่ลูกศร ทำให้ขวดทางซ้ายอุณหภูมิลดลงมาที่ 40 oและขวดทางขวาอุณหภูมิลดลงมาที่  80 o C

     ปุ่มสาม  แสดงความดัน  ขวดแก้วทั้งสองบรรจุน้ำที่มีอุณภูมิ 99 o เท่ากัน  ขวดทางซ้ายมีความดันภายในขวดเท่ากับ บรรยากาศ   ขวดทางขวามีความดัน  บรรยากาศ   กดที่ลูกศรทำให้อุณหภูมิของขวดทั้งสองลดลงมาที่อุณหภูมิห้อง

   

หน้า

  1. เกล็ดหิมะ

  2. เกล็ดหิมะกำลังโต

  3. ผลึกที่พบบนพื้นโลก

  4. การเกิดของผลึก

  5. ผลึกใส

  6. โครงผลึกแบบอื่น

  7. เติบโตในที่จำกัด

  8. เราสามารถควบคุมได้

  9. การทดลอง

  10. Pentacene


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์