+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


ใบงาน

 
 ใบงานที่ 1 เรื่องการถ่ายโอนพลังงานของคลื่น และฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 ใบงานที่ 2 เรื่องคลื่นผิวน้ำ
 ใบงานที่ 3 เรื่องการซ้อนทับของคลื่น
 ใบงานที่ 4 เรื่องสมบัติการสะท้อน
 ใบงานที่ 5 เรื่องสมบัติการหักเห
 ใบงานที่ 6 เรื่องสมบัติการแทรกสอด
 ใบงานที่ 7 เรื่องสมบัติการเลี้ยวเบน
 ใบงานที่ 8 เรื่องคลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง

     

     

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล