หน้าหลัก
  + เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง


 

บทเรียนคอมพิวเตอรช่วยสอนผ่านเครือข่ายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

[39] รูปที่ 1 แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำ     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล