+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


การแทรกสอดของคลื่น
(Interference)

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ทำการทดลองเกี่ยวกับการแทรกสอดของคลื่นผิวน้ำจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์     และอธิบายความหมายการแทรกสอด
2. อธิบายความหมายของบัพ เส้นบัพ ปฏิบัพและเส้นปฏิบัพ
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและความต่างระยะทางของตำแหน่งบัพ     และปฏิบัพและนำความสัมพันธ์ดังกล่าวไปแก้ปัญหาที่กำหนดได้


การแทรกสอดของคลื่น(Interference)

[1] รูปที่ 36 แสดงการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์

 คือการรวมกันของคลื่นต่อเนื่องสองขบวน อันเนื่องมาจากคลื่นทั้งสองขบวนเคลื่อนที่ไปพบกัน
-ตำแหน่งที่เกิดการรวมแบบเสริมกัน จะมีค่าแอมพลิจูดมาก เรียกตำแหน่งนี้ว่า ปฏิบัพ(Antinode : A)
-ตำแหน่งที่เกิดการรวมแบบหักล้างกันจะมีค่าแอมพลิจูดน้อยเกือบเป็นศูนย์ เรียกตำแหน่งนี้ว่า บัพ(node : N)

[31] รูปที่ 37 แสดงการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์


     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล