+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


การแทรกสอดของคลื่น
(Interference)

แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ (Coherent Sources)
คือแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่เท่ากัน ความยาวคลื่นเท่ากัน อัตราเร็วเท่ากัน แอมพลิจูดเท่ากัน มีเฟสตรงกันหรือต่างกันคงที่

รูปที่ 38 แสดงการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์

จากรูปที่ 38 มีแนว A เป็นแนวปฏิบัพ และมี N เป็นแนวบัพ
พิจารณาบนแนวปฏิบัพ (A)

S1P – S2P = n   เมื่อ n = 0,1,2,3,……..

โดย n เป็นตัวเลขแสดงลำดับที่ของ Antinode

พิจารณาบนแนวบัพ (N)

      เมื่อ n = 1,2,3,……..

                                            โดย n เป็นตัวเลขแสดงลำดับที่ของ Node

ถ้าหากเกิดการแทรกสอดกันอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมากๆ จะได้ S1P – S2P = dsin จะได้

รูปที่ 39 แสดงการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์

        เมื่อเสริมกัน      เมื่อ n = 0,1,2,3,…….. แนวปฏิบัพทั้งหมด = 2n+1

        เมื่อหักล้างกัน    เมื่อ n = 1,2,3,…….. แนวบัพทั้งหมด = 2n

        เมื่อ เป็นมุมเล็กๆ จะได้ dsin=dtan จะได้

        เมื่อเสริมกัน      เมื่อ n = 0,1,2,3,……..

        เมื่อหักล้างกัน    เมื่อ n = 1,2,3,……..

  

     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล