+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


บทนำ

      ในชีวิตประจำวันของเราได้พบกับปรากฏการณ์แบบคลื่นเสมอ เช่น การโยนก้อนหินลงไปในน้ำ
ทำให้เกิดคลื่นน้ำกระจายออกไปเป็นวงๆ
หรือการแกว่งเชือกโดยปลายข้างหนึ่งของเชือกถูกผูกตรึงไว้ ดังรูป

   

[32] รูปที่ 2 แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำ

[16] รูปที่ 3 แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นในเส้นเชือก

     นอกจากคลื่นที่กล่าวมาซึ่งเราสามารถมองเห็นได้แล้วยังมีคลื่นอื่นๆ อีก เช่น คลื่นเสียง คลื่นเแสง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเนื้อหาในบทเรียนนี้จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับคลื่นอื่นๆ ต่อไป

     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล