+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

1. สำรวจตรวจสอบ และอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล อธิบายการสั่น
    การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก อย่างง่ายและคลื่น รวมทั้งคำนวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
    รวมทั้งบอกชนิดของคลื่นได้
2. สำรวจตรวจสอบ และ อธิบายคลื่นผิวน้ำ ศึกษาเฟสของคลื่น
    อธิบายความแตกต่างระหว่างคลื่นดลและคลื่นต่อเนื่อง อธิบายการซ้อนทับของคลื่น
    และผลที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเกิดการซ้อนทับ รวมทั้งคำนวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
3. สำรวจตรวจสอบ และ ทำการทดลอง สรุปผลการทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของคลื่นได้
4. สำรวจตรวจสอบ และอธิบายเกี่ยวกับคลื่นนิ่งและการสั่นพ้องของคลื่นได

ผังมโนทัศน์

     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล