+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


แบบทดสอบหลังเรียน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร?
ความยาวคลื่นต่างกัน
ทิศทางการสั่นของตัวกลาง
ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นต่างกัน
ประเภทของแหล่งกำเนิดคลื่นต่างกัน


2. ลูกตุ้มนาฬิกาอันหนึ่งมีสายแขวนยาว 2 เมตร ใช้เวลาในการสั่นครบรอบ 2 วินาที ถ้าเปลี่ยนสายแขวนยาว 1     เมตร ลูกตุ้มจะสั่นได้กี่รอบต่อวินาที?
0.70
1.00
1.41
2.00


3. ใช้ปลายดินสอจุ่มลงในน้ำ 20 ครั้ง ภายในเวลา 10 วินาที ปรากฏว่าคลื่นลูกแรกวิ่งชนขอบภาชนะที่ห่างจากปลายดินสอออกไป 40 เซนติเมตร ภายในเวลา 10 วินาที จงหาระยะห่างของสันคลื่นที่อยู่ติดกันว่ามีค่าเท่าใด?
1 เซนติเมตร
2 เซนติเมตร
4 เซนติเมตร
8 เซนติเมตร


4.คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 20 รอบต่อวินาที ระยะห่างระหว่างจุด 2 จุดที่ห่างกัน 10 เซนติเมตร มีเฟสต่างกัน   เรเดียน อัตราเร็วของคลื่นขบวนนี้เป็นเท่าใด?
12 เมตรต่อวินาที
18 เมตรต่อวินาที
24 เมตรต่อวินาที
48 เมตรต่อวินาที


5. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับหลักการรวมกันได้ของคลื่นถูกต้องที่สุด?
เมื่อคลื่นเคลื่อนที่มารวมกันการกระจัดของคลื่นรวมเท่ากับผลบวกของการกระจัดของแต่ละคลื่นที่มาพบกัน
เมื่อคลื่นสองคลื่นมาพบกันแล้วหลังจากที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านพ้นกันไปแล้วรูปร่างของคลื่นจะเปลี่ยนไปแต่
่      ยังคงมีทิศเดิม
เมื่อคลื่นสองคลื่นมาพบกันแล้วหลังจากที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านพ้นกันไปแล้วรูปร่างของคลื่นจะคงเดิมแต่
      ทิศทางเปลี่ยนไป
ไม่มีข้อใดถูก


6. คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นเข้าสู่น้ำลึก ทำมุม ตกกระทบ 30 องศา และมุมหักเห 45 องศา ถ้าความยาวคลื่นในน้ำลึกวัดได้ 2 เซนติเมตร ความยาวคลื่นในน้ำตื้นเป็นเท่าใด?
เซนติเมตร
/2 เซนติเมตร
เซนติเมตร
1 เซนติเมตร


7. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับจุดปฏิบัพได้ถูกต้อง?
คลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกัน
มุมเฟสของคลื่นทั้งสองจะต่างกัน 180 องศา
สันคลื่นของคลื่นหนึ่งจะซ้อนทับกับ ท้องคลื่นของอีกคลื่นหนึ่งพอดี
ผลต่างระหว่างระยะทางจากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองไปยังจุดนี้เท่ากับจำนวนเต็มของความยาวคลื่น


8. แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ให้ความยาวคลื่น 4 เซนติเมตรเท่ากันและมีเฟสตรงกัน อยู่ห่างกัน 8 เซนติเมตร     แนวปฏิบัพทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์นี้มีทั้งหมดกี่แนว?
2 แนว
3 แนว
4 แนว
5 แนว


9. คุณสมบัติใดของคลื่นที่ใช้อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งได้ดีที่สุด?
การสะท้อน
การหักเห
การแทรกสอด
การเลี้ยวเบน


10. ระยะห่างระหว่างจุดปฏิบัพกับจุดปฏิบัพ ที่อยู่ถัดไปของคลื่นนิ่งเป็น 12.5 เซนติเมตร คลื่นมีอัตราเร็ว 75 เซนติเมตรต่อวินาที ความถี่ของคลื่นนิ่งมีค่าเท่าใด?
1.5 เฮิรตซ์
3.0 เฮิรตซ์
4.5 เฮิรตซ์
6.0 เฮิรตซ์

คะแนนที่ได้ = คะแนน
คำตอบที่ถูกต้อง :
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล