+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


แบบทดสอบก่อนเรียน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ลวดสปริงอันหนึ่งวางอยู่บนพื้นเกลี้ยง ปลายด้านหนึ่งยึดแน่นกับผนังส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง มีมวล 2     กิโลกรัมติดไว้ ถ้าออกแรง 5 นิวตันดึง ทำให้สปริงยืดออก 10 เซนติเมตร เมื่อปล่อยมือจะเคลื่อนที่
    แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายด้วยคาบเท่าใด?

1.25 วินาที
3.14 วินาที
6.28 วินาที
12.56 วินาที


2. จากรูป จุดใดที่มีเฟสต่างกับจุด G เท่ากับ 135°
    
A , M
C , K
D , J
E , I


3. คลื่นผิวน้ำเมื่อถูกทำให้กระเพื่อมขึ้นลงจากระดับสมดุล 300 รอบในเวลา 1 นาที ระยะระหว่าง     สันคลื่นที่ถัดกันวัดได้ 2 เซนติเมตร คลื่นขบวนนี้ มีอัตราเร็วเท่าใด?
0.1 เมตรต่อวินาที
1.0 เมตรต่อวินาที
2.0 เมตรต่อวินาที
10.0 เมตรต่อวินาที


4.
 จากรูป แสดงการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก โดยปลายข้างหนึ่งของเชือกผูกติดกับกำแพง เมื่อคลื่นตกกระทบกับกำแพง คลื่นสะท้อนจะเกิดขึ้น ดังรูปใด?

5. คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่เข้ากระทบผิวสะท้อนราบเรียบจะเกิดการสะท้อนขึ้น     คลื่นน้ำที่สะท้อนออกมามีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา?

90°
180°
270°


6. ถ้าให้คลื่นน้ำที่มีหน้าคลื่นเป็นเส้นตรงเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นเข้าสู่บริเวณน้ำลึก    โดยที่หน้าคลื่นขนานกับแนวแบ่งเขตระหว่างน้ำตื้นและน้ำลึก คุณสมบัติใดของคลื่นที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง?
ความถี่
แอมพลิจูด
อัตราเร็วคลื่น
ความยาวคลื่น


7. คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นเข้าสู่น้ำลึก พบว่าอัตราเร็วของคลื่นเพิ่มเป็น 2 เท่าของเดิม     ถ้ามุมตกกระทบมีขนาด 30 องศา มุมหักเหมีขนาดเท่าใด?
45 องศา
53 องศา
60 องศา
90 องศา


8. S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่มีเฟสตรงกัน ให้คลื่นมีความยาวคลื่น 2 เซนติเมตร ณ จุดที่ห่างจาก S1    และ S2 มีระยะ 15 และ 20 เซนติเมตร ตามลำดับ ณ จุดนั้นจะมีการแทรกสอด
   อยู่บนแนวบัพหรือปฏิบัพที่เท่าใด นับจากแนวกลาง?

ปฏิบัพที่ 2
ปฏิบัพที่ 3
บัพที่ 2
บัพที่ 3


9. S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นน้ำ อยู่ห่างกัน 18 เซนติเมตร ให้คลื่นเฟสตรงกัน มีความถี่และ
   แอมพลิจูดเท่ากันความยาวคลื่น 4 เซนติเมตร บนแนว S1 S2 จะเกิดจุดบัพกี่จุด?

4 แนว
5 แนว
10 แนว
11 แนว


10. เชือกเส้นหนึ่งปลายข้างหนึ่งถูกตรึงแน่น ปลายอีกข้างหนึ่งผูกติดกับแหล่งกำเนิดคลื่นที่สั่นด้วยความถี่ 30      เฮิรตซ์ ทำให้เกิดคลื่นนิ่ง 3 loop ถ้าใช้เชือกยาว 1.5 เมตร อัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือกเป็นเท่าใด?
15 เมตรต่อวินาที
30 เมตรต่อวินาที
45 เมตรต่อวินาที
60 เมตรต่อวินาที

คะแนนที่ได้ = คะแนน
คำตอบที่ถูกต้อง :
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล