+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


อ้างอิง

[1] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://bugman123.com/Physics/Interference.gif
[2] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://content.tutorvista.com/physics_11/
content/us/ class11physics/ chapter10/images/img14.jpeg
[3] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://electron9.phys.utk.edu/phys135d/modules/
m10/images/Image108.gif
[4] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://electron9.phys.utk.edu/phys135d/modules/
m10/ images/stand.gif
[5] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://evertheory.org/images/forced.gif
[6] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://fuff.org/interference/
two_sources_interference.gif
[7] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/
NatSci102/ movies/diffraction.gif
[8] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/
NatSci102/ movies/younginterf.gif
[9] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://mathdemos.gcsu.edu/mathdemos/
trigsounddemo/ mlab_phase_ani.gif
[10] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://mathworld.wolfram.com/news/
2005-01-14/tsunamis/tsunami.gif
[11] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://myweb.dal.ca/mkiefte/animations/
airparticles.gif
[12] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://myweb.dal.ca/mkiefte/animations/
compression.gif
[13] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://myweb.dal.ca/mkiefte/animations/
longitudinal.gif
[14] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://myweb.dal.ca/mkiefte/animations/
reflection.gif
[15] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://myweb.dal.ca/mkiefte/animations/
springs.gif
[16] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://myweb.dal.ca/mkiefte/animations/
transverse.gif
[17] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/ waves/
wave1.gif
[18] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://physics-animations.com/Physics/1wallb.gif
[19] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://physics-animations.com/Physics/
1wavedif.gif
[20] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/62/ Harmonic_Standing_Wave.gif
[21] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/65/Bous2d_berk03_z.gif
[22] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/b/b2/Simple_gravity_pendulum.svg/ 300px-Simple_gravity_pendulum.svg.png
[23] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/f/fd/HuygensDiffraction.svg/300px-HuygensDiffraction.svg.png
[24] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://www.engr.panam.edu/~kypuros/ CCLI/
Pendulum/SimplePendulum.jpg
[25] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://www.fotosearch.com/bthumb/UNQ/
UNQ195/u15974132.jpg
[26] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://www.geocities.com/fmarvast/
StandingWaves/StandingWaveSimulation.gif
[27] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/
mmedia/waves/ipd.gif
[28] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/
mmedia/waves/lw.gif
[29] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from: http://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/ Tutorial/ Tutorial_files/reflexhard.gif
[30] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.isvr.soton.ac.uk/SPCG/Tutorial/
Tutorial/ Tutorial_files/reflexsoft.gif
[31] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.launc.tased.edu.au/ONLINE/
SCIENCES/ physics/mw2.gif
[32] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.onr.navy.mil/Focus/ocean/motion/
waves1.htm (ani_waves.gif)
[33] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.physics.ucdavis.edu/Classes/
Physics9BsecB/ ReflRefr.gif
[34] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.rebeccapaton.net/rainbows/
animbkg.gif
[35] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.smeter.net/propagation/images/
wave-diffraction-2.gif
[36] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.the-warren.org/quiz/pendulum.gif
[37] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.utexas.edu/research/cemd/nim/Agif/
PimPim.gif
[38] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.webexhibits.org/causesofcolor/
images/content/ 3doubleslit.jpg
[39] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.winona.edu/geology/oceanography/
Handouts/wave_animation1.gif
[40] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/7/7d/Standing_wave_2.gif
[41] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/
Class/sound/u11l5b1.gif
[41] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.physics.colostate.edu/users/pavol/
anims/physics/pendulum3.gif
[42] [online] [cited 2007 Mar 5] Available from:http://www.physics.colostate.edu/users/pavol/
anims/physics/spring2.gif
[43] [online] [cited 2007 Mar 5]Available from:http://www.physics.colostate.edu/users/pavol/
anims/physics/ fixed_end_points.gif
[44] [online] [cited 2007 Mar 5]Available from:http://www.physics.colostate.edu/users/pavol/
anims/physics/ free_end_points.gif
[45] [online] [cited 2007 Mar 5]Available from:http://www.physics.colostate.edu/users/pavol/
anims/physics/ wave_superposition1.gif
[46] [online] [cited 2007 Mar 5]Available from:http://www.physics.colostate.edu/users/pavol/
anims/physics/reflection_00deg.gif
[47] [online] [cited 2007 Mar 5]Available from:http://www.physics.colostate.edu/users/pavol/
anims/physics/reflection_30deg.gif
[48] [online] [cited 2007 Mar 5]Available from:http://www.physics.colostate.edu/users/pavol/
anims/physics/double_slit.gif
[49] [online] [cited 2007 Mar 5]Available from:http://www.physics.colostate.edu/users/pavol/
anims/physics/refraction_45deg.gif

 

     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล