+ เมนูหลัก
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  บทนำ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 + เนื้อหา
  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  คลื่นผิวน้ำ
  การซ้อนทับของคลื่น
  สมบัติของคลื่น
      การสะท้อน
      การหักเห
      การแทรกสอด
      การเลี้ยวเบน
  คลื่นนิ่ง และการสั่นพ้อง
  ใบงาน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บทสรุป
  อ้างอิง
 


คลื่นนิ่ง(Standing wave)

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งของคลื่นผิวน้ำ และคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
2. อธิบายการสั่นพ้องของคลื่น


คลื่นนิ่ง

คือการแทรกสอดของคลื่นต่อเนื่อง 2 ขบวนที่เกิดจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ ซึ่งเคลื่อนที่
เข้าหากันในตัวกลางเดียวกัน ทำให้เราเห็นตำแหน่งบัพและปฏิบัพที่เกิดขึ้นมีตำแหน่งที่อยู่คงที่แน่นอน
ไม่มีการย้ายตำแหน่ง
จะเห็นว่าบางตำแหน่งไม่มีการสั่นเลย เราเรียกจุดนี้ว่าจุดบัพ (Node)
และมีบางตำแหน่งที่สั่นได้มากที่สุดเราเรียกจุดนี้ว่าปฏิบัพ (Antinode)
เราเรียกบริเวณที่อยู่ระหว่างบัพ (Node) ว่า Loop

[40] รูปที่ 47 แสดงการเกิดคลื่นนิ่ง

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับคลื่นนิ่งคือ
ระยะระหว่างปฏิบัพที่อยู่ติดกัน หรือระยะระหว่างบัพที่อยู่ติดกัน =
ระยะระหว่างปฏิบัพและบัพที่อยู่ติดกัน =

[4] รูปที่ 48 แสดงลักษณะคลื่นนิ่ง

 

     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล