หน้าแรก
ฝึกอ่านค่าความต้านทาน  
แนะนำ
ฝึกอ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า DC  
 
บทนำ
ฝึกอ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า AC  
     
บทเสริม แบบทดสอบ  
           
 

ฝึกอ่านค่าความต้านทาน

ให้เลือกย่านการวัดไปที่ x1, x10, x100, x1k, x10k  การวัดความต้านทานมีหน่วยการวัดเป็น โอห์ม , กิโลโอห์ม, เมกกะโอห์ม โดยเป็นการวัดความสามารถในการนำไฟฟ้าของวัสดุตัวนำ ว่าสามารถนำไฟฟ้า ได้มากน้อยเพียงใด อุปกรณ์ไฟฟ้าใดที่มีความต้านทานไฟฟ้าที่น้อย จะนำไฟฟ้าได้ดี เช่น  สายไฟฟ้า, ฟิวร์ มีความต้านทานน้อยกว่า 1 โอห์ม ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้า, ขดลวดคอลย์ ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ตัวนำอื่นๆ อาจมีความต้านทานสูง เป็น 100 เป็น 1000 โอห์ม ก็จะนำไฟฟ้าได้น้อยลงไป นอกจากนี้เมื่อทำการวัดค่ความต้านทานการอ่านค่าก็มีความสำคัญยิ่ง เช่นกัน ให้อ่านค่าความต้านทานที่สเกลด้านบนสุดของมิเตอร์ อ่านค่าน้อย (0) จากทางด้านซ้ายมือไปทางด้านขวาซึ่งจะมีค่ามากขึ้น จะสังเกตได้ว่าสเกลความต้านทาน มีค่าต่อขีดไม่เท่ากันตลอด เพื่อให้สามารถอ่านค่าได้ถูกต้องจึงต้องฝึกฝนการอ่านให้มาก ทำการฝึกอ่านแบบไม่จำกัดได้เลยครับ !!!

1) เลือกย่านการวัดความต้านทาน 2) เลื่อนเม้าร์เพื่อกำหนดตำแหน่งของเข็มวัด 3) คลิกเม้าร์ซ้ายเมื่อต้องการทราบค่าการวัดที่ถูกต้อง

 
   
           
     

Invent by Pittaya Phuket  V 1.2  copy 2006-2008


 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล