นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแก๊ส และได้ตั้งกฎและทฤษฎีขึ้นมามากมายเพื่อที่จะอธิบายสมบัติ และพฤติกรรมของแก๊ส ซึ่งในหัวข้อนี้ได้แบ่งกฎและทฤษฎีต่างๆ ของแก๊สออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้

กฎและทฤษฎีต่างๆ ของแก๊ส กฎของบอยล์
  กฎของชาร์ล
  กฎของอาโวกาโดร
  กฎของแก๊สอุดมคติ
  กฎความดันย่อยของดอลดัน
  กฎการแพร่และกฎการแพร่ผ่านของแกรห์ม
  ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส
  พฤติกรรมของแก๊สจริง

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล