1.   แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ บรรจุในถังที่ขยายได้ปริมาตร 3.73 ลิตร ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส และมีความดัน 742 มิลลิเมตรของปรอท จงหาความดันของแก๊สนี้เมื่อปริมาตรของถังเปลี่ยนไปเป็นค่าต่อไปนี้ ที่อุณหภูมิคงที่

        

a) 3.83 ลิตร   
b) 20.00 ลิตร  
c) 2650 ลิตร  
d) 975 ลิตร 

 

2.    โพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) สลายตัวให้แก๊สออกซิเจน ปริมาตร 25.2 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสและความดัน 672 มิลลิเมตรปรอท จงคำนวณหาปริมาตรของแก๊สออกซิเจนในหน่วยมิลลิลิตร เมื่ออุณหภูมิของแก๊สที่เกิดขึ้นเปลี่ยนเป็น 45 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 672 มิลลิเมตรปรอท

                                                                       

3.   น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ถูกฉีดเข้าไปในกระบอกฉีดยาจนได้ปริมาตร 3.80 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียสและความดัน 741 มิลลิเมตรปรอท อยากทราบว่าอุณหภูมิของแก๊สเป็นเท่าใดในหน่วยองศาเซลเซียสเมื่อกดกระบอกฉีดยาให้มีปริมาตร 1.01 มิลลิลิตรและความดัน เท่ากับ 9.25 atm

 

4.    กำหนดให้แก๊สออกซิเจน (O2) 0.100 โมล ปริมาตรของแก๊สออกซิเจนเป็นเท่าใดในสภาวะต่อไปนี้

a) STP    
b) 98 oC and 1.21 atm
c) 515 oC and 20 atm
d) -7 oC and 755 mmHg

 

5.จงหาความดันของน้ำในหน่วยมิลลิเมตรของปรอท (mmHg) หลังจากดูดน้ำเข้าไปในหลอดได้สูง 0.152 เมตร ขณะที่หลอดจุ่มในน้ำลึก 0.076 เมตรดังรูป กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ความดันเท่ากับ 760 มิลลิเมตรของปรอท

กำหนดให้ 1 mmHg = 13.6 mmH2O

6. แก๊สไฮโดรเจนปริมาตร 450 cm3 บรรจุในถังที่มีน้ำปริมาณหนึ่งบรรจุอยู่ ความดันรวมของทั้งแก๊สไฮโดรเจนและความดันไอน้ำ เท่ากับ 92.6 กิโลปาสคาล(kPa) ถ้าความดันย่อยของแก๊สไฮโดรเจนเท่ากับ 80.3 kPa ความดันของไอน้ำเท่ากับเท่าใด

7. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แพร่ได้เร็วกว่าแก๊สชนิดหนึ่ง 2.13 เท่า แก๊สชนิดนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล