หน่วยอุณหภูมิที่คุ้นเคยโดยทั่วไปเป็นองศาเซลเซียส(0C) องศาฟาเรนไฮน์(0F) และเคลวิน(K) สำหรับแก๊สจะใช้อุณหภูมิเคลวิน มาตราส่วนเคลวินตั้งต้นจากเลขศูนย์ ณ 0 K สสารทุกชนิดจะหยุดนิ่งไม่มีพลังงานจลน์ มีเหลือเฉพาะพลังงานศักย์ที่อยู่ในตัวสสารนั้น รวมทั้งสสารในสถานะแก๊สก็เช่นกัน เมื่อแก๊สหยุดนิ่งกับที่ก็จะไม่มีปริมาตรเลย อุณหภูมิเคลวินจึงไม่มีค่าลบเพราะ 0 K ต่ำสุดแล้ว ซึ่งจะแตกต่างจากองศาเซลเซียส ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสหรือมีค่าลบได้

      จุดเยือกแข็งของน้ำซึ่งเท่ากับ 0 oC นั้น ในหน่วยเคลวิน เท่ากับ 273.15 และจุดเดือดของน้ำเท่ากับ 373.15 อุณหภูมิเซลเซียสและอุณหภูมิเคลวินจึงต่างกันอยู่ 273.15 หรือ 273 หน่วยโดยประมาณ โดยหนึ่งหน่วยขององศาเซลเซียสเท่ากับหนึ่งหน่วยเคลวิน

หน่วยเคลวิน (K) ที่ถูกต้องคือ K  ไม่ใช่ oK

และอ่านว่า เคลวิน ไม่ใช่องศาเคลวิน เช่น จุดเดือดของน้ำเท่ากับ 373 เคลวิน เป็นต้น

ข้อควรทราบ สภาวะที่เรียกว่า อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (standard temperature and pressure) หรือ STP คือ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสหรือ 273 K และความดัน 1 บรรยากาศ

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล