ปริมาตร หมายถึง บริเวณที่อนุภาคต่าง ๆ ครอบครองอยู่ในปริภูมิสามมิติ นั่นคือมีความกว้าง ความยาว และความสูง เราจึงเรียกเป็นปริมาตร ในกรณีของแก๊ส ปริมาตรของแก๊สก็คือ ปริมาตรของภาชนะที่บรรจุแก๊สนั้น เช่น เราเป่าลมเข้าไปในลูกโป่ง ปริมาตรของอากาศที่เราเป่าเข้าไปก็เท่ากับปริมาตรของลูกโป่งที่พองขึ้น ปริมาตรของลูกโป่งนี่แหละก็คือปริมาตรของอากาศ

           ใน SI unit ปริมาตรมักมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร(m3) ลูกบาศก์เดซิเมตร(dm3) หรือลูกบาศก์เซนติเมตร(cm3) ลูกบาศก์มิลลิลิตร(mm3) ส่วนคำว่า cc(cubic centimetre)นั้นหมายถึง ปริมาตร 1 cm3  หน่วยปริมาตรที่ไม่ใช่ SI unit คือ ลิตร (L) ซึ่งเท่ากับ 1 dm3 หรือ 1000 cm3

รูปแสดงปริมาตรของแก๊สเท่ากับปริมาตรของภาชนะสี่เหลี่ยมสีแดง

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล