welcome_spider.gif 

 

 

 

 

การวัดและแปลความหมายข้อมูล

             ขั้นนตอนหนึ่งของการที่จะได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการบันทึก การทดลอง โดยการบันทึกและการทดลองที่จะให้ผลเที่ยงแท้ แม่นยำ  ต้องอาศัยการวัด  นอกจากนี้แล้วการวัดยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนลาจากโลกไป สิ่งสำคัญในการวัดมีด้วยกัน 2 ประการ คือ

                1.  เครื่องมือ   เครื่องมือที่ใช้ต้องมีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  และเหมาะสมกับงานต้องที่การวัด

                2.  วิธีการ      วิธีการในการวัดต้องเหมาะสมกับเครื่องมือนั้น ๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทุกคนยอมรับ

                สำหรับการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาตรฐานของเครื่องมือและวิธีการของการวัดเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อความเชื่อถือของ     ข้อมูลที่ได้มา

piano.gif

จัดทำโดย ครูอรพิน  สีแก้ว
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Oraphin Seekaew. All rights reserved.

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล