3d_welcome03_whitebg.gif

 

 

 

การแสดงผลของการวัด 
การอ่านผลจากเครื่องมือวัด 
การเลือกใช้เครื่องมือวัด 
สิ่งที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการวัด 

 

การแสดงผลของการวัด

            เครื่องมือวัดทุกชนิดจะมีภาคแสดงผลการวัดให้ผู้วัดได้ทราบค่าเพื่อจะได้นำไปบันทึกผลการวัด  แล้วนำไปวิเคราะห์ เพื่อใช้งานต่อไป ในปัจจุบันภาคแสดงผลการวัดของเครื่องมือวัดมี   2  แบบ คือ แบบ ขึดสเกล  และ แบบตัวเลข

         1.   การแสดงผลด้วยขีดสเกล    เป็นรูปแบบการแสดงผลที่ใช้กันมานานแล้วจนถึงปัจจุบัน  เช่น สเกลไม้บรรทัด  สเกลของตาชั่ง สเกลบนกระบอกตวง  สเกลบนหน้าปัดนาฬิกาแบบเป็นเข็ม  สเกลเครื่องวัดทางไฟฟ้าแบบเข็ม  เป็นต้น  ผู้วัดจะต้องมีความชำนาญ จึงจะอ่านได้รวดเร็วและถูกต้อง

รูปแสดง เครื่องมือวัดแบบแสดงผลด้วยขีดสเกล

          2.  การแสดงผลแบตัวเลข เนื่องจากเทคโนโลยีด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เครื่องมือวัดหลายชนิด  แสดงผลการวัดเป็นตัวเลข  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  และราคาก็ไม่แพงมากนักจึงได้รับความนิยม  และใช้กันอย่างแพร่หลาย  เช่น นาฬิกาข้อมือ  เครื่องชั่ง เทอร์โมมิเตอร์  เป็นต้น

 

 รูปแสดง  เครื่องมือวัดแบบแสดงผลด้วยตัวเลข

green_red.gif

จัดทำโดย ครูอรพิน  สีแก้ว
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Oraphin Seekaew. All rights reserved.

 

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล