แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1

 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สิ่งสำคัญในการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์คือข้อใด

  ก.  เครื่องมือทันสมัย  และผู้เชี่ยวชาญ
  ข.
  มาตรฐานของเครื่องวัดและวิธีการวัด
  ค.
  ผู้เชี่ยวชาญ  และวิธีการวัดที่ด 
  ง.  ความชื่อสัตย์
2. สิ่งสำคัญในการวัดมีอะไรบ้าง
  ก. เครื่องมือและวิธีการวัด
  ข.  เครื่องมือและวิธีการวัด
  ค.  วิธีการวัดและผู้ทำการวัด 
  ง.  ถูกทุกข้อ
3. ในระบบเอสไอ  เวลามีหน่วยเป็น

  ก.  วินาที
  ข. นาที 
  ค. ชั่วโมง 
  ง.  ถูกทุกข้อ

4. ระยะทางในหน่วยเมกะเมตร  มีค่าเป็นกี่เท่าในหน่วยกิโลเมตร

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

5. อัตราเร็ว  72  กิโลเมตร / ชั่วโมง มีค่าเท่าไรในหน่วยเมตร / วินาที

  ก.  10
  ข.  20
  ค.  30
  ง.  40

6. ปริมาณใดต่อไปนี้เป็นหน่วยฐาน ทั้งหมด

  ก.  มวล    ความยาว    แรง
  ข. ระยะทาง    พื้นที่    ปริมาตร 
  ค.  มวล   กระแสไฟฟ้า    ปริมาณของสาร
  ง.  อุณหภูมิ   มุม    พลังงาน

7. หน่วยในข้อใดเป็นหน่วยเสริม

  ก.  เรเดียน
  ข.  เมตร / วินาที
  ค. เฮิรตซ์ 
  ง.  เคลวิน

8. ปูนซีเมนต์  1  ตัน  เทียบเท่ากับมวลในข้อใด

  ก.  1  จิกะกรัม
  ข.  1  เมกะกรัม
  ค.  1  มิลลิกรัม
  ง.  1   ไมโครกรัม

9.  คำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพหุคูณ    มีชื่อเรียกว่าอะไร

  ก.  ฟิโค
  ข.  นาโน
  ค.  ไมโคร
  ง.  มิลลิ

10.  สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้พบข้อมูลใหม่ คือ ข้อใด

  ก.   ข่าวสาร
  ข.   การทดลอง
  ค.  การประชุมร่วมกัน
  ง.   เครื่องมือวัด 

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล