แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 2

 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. การอ่านค่าจากเครื่องวัดแบบแสดงผลด้วยตัวเลขมีหลักการอย่างไร

  ก. ประมาณความคลาดเคลื่อนทุกครั้ง
  ข.
  อ่านตามที่เห็นจริง ๆ จากจอภาพ 
  ค.
  ต้องประมาณตัวเลขตัวสุดท้าย 1 ตัว 
  ง.  
  ต้องวัดหลายครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย
2. การอ่านค่าจากเครื่องมือวัดแบบขีดสเกลที่ถูกต้องควรทำอย่างไร
  ก.   ประมาณค่าให้ละเอียดที่สุด
  ข.  
   มองตั้งฉากกับเครื่องวัด
  ค.  
   วางเครื่องวัดให้นอนราบ
  ง.  ถูกทุกข้อ
3.   ถ้าต้องการวัดความหนาของแผ่นกระดาษควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด

  ก. ไม้บรรทัด 
  ข. ไม้เมตร
  ค.  เวอร์เนียร์
  ง.  ไมโครมิเตอร์

4.  ผลกระทบที่สำคัญที่สุดในการวัด คือ ข้อใด

  ก.  เครื่องมือวัด
  ข.  วิธีการวัด
  ค.  ผู้ทำการวัด
  ง.  สภาพแวดล้อมขณะทำการวัด

5. หลักในการเลือกเครื่องมือวัดเพื่อใช้ในงานวิทย์ยาศาสตร์ คือ ข้อใด

  ก.  ประหยัดเวลา
  ข.  ปลอดภัยในการใช้งาน 
  ค.  เหมาะกับงานที่ทำ
  ง.  ถูกทุกข้อ

6. เลขนัยสำคัญคืออะไร

  ก.  เลขที่วัดได้จริง ๆ จากเครื่องมือวัด
  ข.  เลขที่อ่าานได้จากเครื่องมือวัดแบบขีดสเกลรวมกับตัวเลขที่ประมาณอีก 1 ตัว
  ค.  เลขที่ประมาณขึ้นมาในการวัด
  ง.   เลขที่บอกความละเอียดของเครื่องมือวัด

7.  จงบอกจำนวนเลขนัยสำคัญของปริมาณต่อไปนี้  105,  0.0020,  3.5  x  

  ก.  3,  2   และ  2  ตัว  
  ข.  3,  4 และ  5 
  ค.  บอกไม่ได้,  1  และ  4  ตัว
  ง.  2,    1  และ   3   ตัว

8. จงหาผลลัพธ์ของค่าต่อไปนี้ตามหลักเลขนัยสำคัญ  

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

9.  จากความสัมพันธ์ของปริมาณ  2 ปริมาณ เขียนเป็นสมการได้ว่า  2x + 3y  =   6  เมื่อนำไปเขียนกราฟระบบพิกัดฉากจะได้กราฟที่มีค่าความชันของกราฟเท่ากับข้อใด

  ก.  
  ข.  
  ค.  
  ง.  

10.  จุดประสงค์ของการแปลความหมายข้อมูลคือข้อใด

  ก.   ให้เข้าใจได้ตรงกัน 
  ข.  รวดเร็ว
  ค.   ถูกต้อง
  ง.   ถูกทุกข้อ 

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล