การแปลความหมายข้อมูล

         จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า  แนวทางหนึ่งที่ได้มาซึ่งหลักการทางฟิสิกส์   คือ  การสังเกตและการวัด    แล้วบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้เพื่อการแปลความหมายข้อมูล  กระบวนการแปลความหมายข้อมูลมีด้วยกันหลายรูปแบบ แต่มีจุดประสงค์  คือ แปลความหมายแล้วเข้าใจตรงกัน   รวดเร็ว ถูกต้อง  เช่น

  1. การบันทึกข้อมูลในตาราง  ใช้สำหรับข้อมูลง่าย ๆ  ไม่ซับซ้อน  ไม่ต้องวิเคราะห์ใช้กับการจดบันทึกทางสถิติ เช่น เวลากับจำนวน
  2. การนำเสนอข้อมูล  เป็นการแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ที่มากกว่า  2  ข้อมูลให้เห็นชัดเจน  การนำเสนอข้อมูลอาจทำในรูป
    2.1    แผนภูมิแท่ง
    2.2    แผนภูมิวงกลม
    2.3    แผนภูมิเส้นตรง
  3. การเขียนกราฟระบบพิกัดฉาก  เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ หรือตัวแปรสองตัวที่เกี่ยวข้องกัน   แล้วนำค่าปริมาณทั้งสองมาพล๊อตลงในกราฟของแกน  X  และ   แกน  Y

จัดทำโดย ครูอรพิน  สีแก้ว
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Oraphin Seekaew. All rights reserved.

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล