นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการเกิดภาวะโลกร้อน
(Global Warming) เนื่องจากการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ที่เพิ่มขึ้น ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น และส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร แล้วเราควรทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบ
© 2006, National Science Museum.
 
 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

เซ็นสมุดเยี่ยม