โดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ


ผู้จัดทำ
     
ชื่อ : นายนันทพล สิทธิสุวรรณ  

 

........ครู คศ 2  
........วิทยากรแกนนำ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สอนวิชา : ฟิสิกส์ , คอมพิวเตอร์  
หน้าที่ที่รับผิดชอบ : หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
............................. คณะกรรมการวิชาการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
  ..............................คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
  ..............................ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2549  
  การศึกษา : ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์  
  โรงเรียน : สตรีสมุทรปราการ  
  เขตพื้นที่ : จังหวัดสมุทรปราการเขต 1  
     
 
กลับเมนูหลัก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล