จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน
 
 
  กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน หรือ เรียกว่ากฎการเคลื่อนที่  

กฎของการเคลื่อนที่ " เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่งโดยมีทิศเดียวกับแรงลัพธ์ โดยความเร่งแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์และ
แปรผกผันกับมวล "
 
 
 
  คำสั่ง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้  
  1. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน กล่าวว่า .................................................  
  2. น้ำหนักคือ ..........................................................................................
     เป็นปริมาณ .......................................................................................
     มี หน่วยคือ ........................................................................................
 
  3. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง แรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นเป็นอย่างไร ..........  
  4. เมื่อมีแรงลัพธ์มากระทำต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไร............................
5. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ความเร่ง ความเร่งของวัตถุนี้จะแปรผันตรงกับ...................
 
 

6. ตามรูปเป็นกราฟระหว่างความเร็ว V และเวลา t ในการเคลื่อนที่ของวัตถุมวล 10 kg.
จงหาว่า ในการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุจาก A ไปยัง B วัตถุนี้ต้องการภายนอกเท่าไร

            

 
  7. วัตถุมวล 5 kg วางอยู่บนพื้นราบซึ่งไม่มีแรงเสียดทาน เมื่อใช้แรง 20 N ดึงมวล
     โดยทำมุมเงย 37 องศาจงหา ความเร่งของมวลนี้ .........................................
 
 

8. วัตถุ A มวล 2 kg ผูกติดกับวัตถุ B มวล 500 g โดยใช้เชือกคล้องผ่านรอกเกลี้ยงดังรูป
                
              ถ้าพื้นโต๊ะไม่มีแรงเสียดทานจงหา

                    1. ความเร่งของมวลทั้งสอง
                    2. แรงตึงเชือก
                    3. เวลาที่มวล A เคลื่อนที่ถึงขอบโต๊ะ
                    4. ความเร็วของมวล A ขณะที่เคลื่อนที่ถึงขอบโต๊ะ

 
 

9. วางวัตถุบนรางไม้ และผูกมวล 2 และ 3 kg ดังรูป ปรากฏว่าต้องหนุนรางไม้เพื่อชดเชยแรงเสียดทาน
ทำมุม 5 องศาจงหา ความเร่งและแรงตึงเชือก

             

 
 

10. จงหา ความเร่งและ แรงตึงเชือก ทั้งสองเส้น

                                            

 
 
เฉลยแบบฝึกหัด
 
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  
     
     
     
     
     

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล