จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

เรื่องการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ
   
   
   
การเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นราบ
   
 

การหาแรงตึงเชือก

หลักการ

1. เชือกเส้นเดียวกันแรงตีงเชือกย่อมเท่ากัน
2. แรงตึงเชีอกมีทิศพุ่งออกจากจุดที่เราพิจารณา
3. รอกลื่นทำให้เชือกเปลี่ยนทิศทางเท่านั้นไม่มีผลต่อขนาดของแรงที่กระทำ

ตัวอย่างการคำนวณ

   
   

1. จากรูปจงหา ความเร่งและแรงตึงเชือก

   
   

เขียนแรงที่กระทำ

            

คิดวิเคราะห์ :-
    พิจารณาทั้งระบบ
           1. แรงภายนอกมากระทำ คือ น้ำหนักและแรงปฏิกิริยา และแรงกระทำ F
           2. น้ำหนัก และ แรงปฏิกิริยา เป็นแรงที่ตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่
               ไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ ไม่ต้องนำมาคิด
          3. ดังนั้นจึง คิดเฉพาะแรงที่กระทำต่อระบบ F= 10 N

วิธีทำ:- หาความเร่งของระบบ
                      

           หาแรงตึงเชือก พิจารณา มวล 2 kg มีแรงกระทำดังรูป

                                     

พิจาณราแรงที่กระทำต่อมวล 2 kg

                    มีน้ำหนัก (mg) แรงปฏิกิริยา (N) และแรงตึงเชือก (T)
                   แต่ น้ำหนัก (mg) แรงปฏิกิริยา (N) เป็นแรงที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ ไม่ต้องนำมาคิด

     ดังนั้นแรงที่มีผลต่อการเคลื่อนที่คือแรงตึงเชือก T
                          จาก
                                   T = 2x2
                                   T = 4 N
                         ตอบ แรงตึงเชือก 4 N
           

                หรือ พิจารณา มวล 3 Kg มีแรงกระทำดังรูป
                         

                        จาก
                             F - T = ma
                            10 -T = 3x2
                                     = 4 N
                       ตอบ แรงตึงเชือก 4 N

   
   

2. วัตถุ A มวล 3 Kg ผูกติดกับวัตถุ B มวล 3 Kg โดยใช้เชือกคล้องผ่านรอกเกลี้ยงดังรูป
                    

                  ถ้าพื้นโต๊ะไม่มีแรงเสียดทานจงหา
                         1. ความเร่งของมวลทั้งสอง
                         2. แรงตึงเชือก

   
   

คิดวิเคราะห์ :- เขียนแรงกระทำดังรูป

               พิจารณาแรงที่กระทำทั้งระบบ
               แรงที่กระทำให้ระบบเคลื่อนที่คือน้ำหนักของ B คือ mg
               ส่วนน้ำหนักที่ A ไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ (เพราะตั้งฉากกับการเคลื่อนที่)
               และแรงตึงเชือก T เป็นแรง ภายในระบบ ไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่
 วิธีทำ:-

                                                     

พิจารณามวล A แรงที่กระทำให้เคลื่อนที่คือแรงตึงเชือก T
                                            

 

   
   
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล