จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

เรื่องการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันคำนวณหาปริมาณต่าง ๆ
   
   
   
เฉลยแบบฝึกหัดกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน
   
   
   
    คำสั่ง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้    
   

1. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน กล่าวว่า .................................................

เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งโดยความเร่ง
แปรผันตรงกับแรงลัพธ์ และแปรผกผันกับมวล

   
    2. น้ำหนักคือ .........แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
     เป็นปริมาณ .................เวกเตอร์ มีทิศลงเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลก
     มี หน่วยคือ .................กิโลกรัม
   
   

3. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง แรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นเป็นอย่างไร ..........

                แรงลัพธ์ที่มีค่ามากกว่าศูนย์มากระทำ

   
   

4. เมื่อมีแรงลัพธ์มากระทำต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไร............................

                 ไปตามทิศของแรงลัพธ์
5. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ความเร่ง ความเร่งของวัตถุนี้จะแปรผันตรงกับ..............

                  แรงลัพธ์

   
   

6. ตามรูปเป็นกราฟระหว่างความเร็ว V และเวลา t ในการเคลื่อนที่ของวัตถุมวล 10 kg.
จงหาว่า ในการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุจาก A ไปยัง B วัตถุนี้ต้องการภายนอกเท่าไร

            

 

   
   

7. วัตถุมวล 5 kg วางอยู่บนพื้นราบซึ่งไม่มีแรงเสียดทาน เมื่อใช้แรง 20 N ดึงมวล
     โดยทำมุม 37 ดังรูปองศาจงหา ความเร่งของมวลนี้ .........................................

      เขียนรูปและแรงได้ดังนี้

 


   
   

8. วัตถุ A มวล 2 kg ผูกติดกับวัตถุ B มวล 500 g โดยใช้เชือกคล้องผ่านรอกเกลี้ยงดังรูป
                
              ถ้าพื้นโต๊ะไม่มีแรงเสียดทานจงหา

                    1. ความเร่งของมวลทั้งสอง
                    2. แรงตึงเชือก
                    3. เวลาที่มวล A เคลื่อนที่ถึงขอบโต๊ะ
                    4. ความเร็วของมวล A ขณะที่เคลื่อนที่ถึงขอบโต๊ะ

เขียนแรงได้ดังรูป

                       

คิดวิเคราะห์:-

             พิจารณาแรงที่กระทำทั้งระบบ
                    แรงที่กระทำให้ระบบเคลื่อนที่คือน้ำหนักของ B
                    ส่วนน้ำหนักที่ A และแรงปฏิกิริยาที่ Aไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่
                    ไม่ต้องนำมาคิดเพราะตั้งฉากกับการเคลื่อนที่
                    แรง T เป็นแรงภายในระบบไม่ต้องนำมาคิด

วิธีทำ :- หาความเร่งของระบบ

                      

             พิจารณามวล A แรงที่กระทำให้เคลื่อนที่คือแรงตึงเชือก T

พิจารณามวล A จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 2   
   

9. วางวัตถุบนรางไม้ และผูกมวล 2 และ 3 kg ดังรูป ปรากฏว่าต้องหนุนรางไม้เพื่อชดเชยแรงเสียดทาน
ทำมุม 5 องศาจงหา ความเร่งและแรงตึงเชือก

             

คิดวิเคราะห์ :- การที่เราหนุนรางไม้เพื่อชดเชยแรงเสียดทานนั้น
แสดงว่าแรงเสียดทานถูกหักล้างหมดไม่ต้องนำมาคิด
ดังนั้นเมื่อเขียนรูปใหม่และแรงต่างๆได้ดังรูป
เมื่อพิจารณาทั้งระบบแรง T เป็นแรงภายในไม่ต้องนำมาคิด

วิธีทำ :- พิจารณาทั้งระบบ

พิจารณามวล A มีแรงกระทำดังรูป

           

   
   

10. จงหา ความเร่งและ แรงตึงเชือก ทั้งสองเส้น

                                            

คิดวิเคราะห์ :- เขียนแรงที่กระทำดังรูป
พิจารณาการเคลื่อนที่ทั้งระบบ
1. แรง T เป็นแรงภายเป็นแรงภายในไม่ต้องนำมาคิด
2. แรงที่ทำให้ระบบเคลื่อนที่คือแรงเนื่องจากน้ำ้หนักของมวล 4 kg
3. หาความเร่งของระบบจาก
4. พิจารณามวลแต่ละก้อนหาแรงตึงเชือก

วิธีทำ:- พิจารณาทั้งระบบ หาความเร่งของระบบ

หาแรงตึงเชือกที่ดึงมวล 1 kg
พิจารณามวล 1กิโลกรัมมีแรงกระทำดังรูปและวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 4

                 

หาแรงตึงเชือกที่ดึงมวล 5 kg
พิจารณามวล 5กิโลกรัมมีแรงกระทำดังรูปและวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 4

 

   
         
         
         
   
BacK
   
         
         
         
         
         
   
   
   
   
   
กลับเมนูหลัก
   
    เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่    
         
         
         
         
         

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล