แบบทดสอบหลังเรียน

ว40203 ฟิสิกส เรื่องแรงและการเคลื่อนที่

HOME


1. เมื่อออกแรงมีขนาดเท่ากันในทิศทางเดียวกันให้กับวัตถุ 2 ก้อน ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุกๆ 1 วินาที
    วัตถุก้อนที่ 1 มีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น 4.5 เมตร/วินาที ถ้าวัตถุก้อนที่ 2 มีมวลเป็น 1.5 เท่า ของมวลก้อนที่ 1
    วัตถุก้อนที่ 2 จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละเท่าไร
1 .       1 เมตร/วินาที
2 .       2 เมตร/วินาที
3 .       3 เมตร/วินาที
4 .       4 เมตร/วินาที
2. ในการทดลองเพื่อพิสูจน์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มีการชดเชยความฝืดและใช้ แรงขนาดต่างๆ
ลากมวล(รถทดลอง) และวัดความเร่ง เมื่อเขียนกราฟระหว่างแรงกับความเร่งจะได้กราฟจาก
การทดลองนี้รถมีมวลเท่าไร

1.    0.80  กิโลกรัม
2 .   1.00  กิโลกรัม
3 .   1.10  กิโลกรัม
4 .   1.25  กิโลกรัม
 
3. ชายคนหนึ่งลากกระเป๋ามวล 5 กิโลกรัม ให้เลื่อนไปตามพื้นราบที่ไม่มีความฝืดด้วย
แรง 40 นิวตันโดยแรงนี้ทำมุม 30 องศากับแนวราบ กระเป๋าจะเลื่อนไปตามแนวราบด้วย ความเร่ง
1.    0.50   
2.    0.87    
3.    4.00    
4.    6.93    
4.เชือกเส้นหนึ่งทนแรงตึงได้ 50 นิวตันผูกไว้กับมวล 4 กิโลกรัม จะดึงมวลขึ้นไปแนวดิ่ง
ด้วยความเร่งมากที่สุดเท่าไรเชือกจึงจะไม่ขาด

1.      2.5   
2.    10.0   
3.    12.5   
4.    22.5   
5. นายแดงขับรถเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วสูงทำให้ เกิดอุบัติเหตุรถแหกโค้งออกไปข้างทาง ”
นักเรียนอธิบายเหตุการณ์นี้ได้โดยใช้ใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อใด
1. ข้อที่ (1) และ (2)
2. ข้อที่ (1)
3. ข้อที่ (2)
4. ข้อที่ (3)
6. ออกแรงกระทำต่อมวล 2 กิโลกรัม ดังรูป จงหาแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่อวัตถุ
 
1.  7   N
2. 15  N
3. 20  N
4. 25  N
7. ออกแรง 10 N กระทำต่อวัตถุดังรูป จงหาแรงปฏิกิริยาที่มวล 4 Kg มวล 6 Kg
 
  

1.    4    N
2.    5    N
3.    6    N
4.   10   N
8. ในการทดลองโดยใช้เชือกคล้องผ่านรอก ดังรูป แรงตึงเชือกคือ ข้อใด

1.  40 N
2.  30 N
3.  20 N
4.    8 N
9. มวล 2 และ 3 kg ผูกเชือกดังรูป ถ้าเชือกทนแรงตึงได้ 28 N จะดึงเชือกด้วยความเร่งสูงสุด คือ
     ข้อใดถูก

1.    ก
2.    
3.    ค
4.    ง
10.

1.    1   วินาที
2.    2   วินาที
3.    3   วินาที
4.    4   วินาที

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล