โดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ


บรรณานุกรม
     
  1. หนังสือเรียนฟิสิกส์เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2456
 
     
  2. คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมฟิสิกส์เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2456  
     
  3. หนังสือฟิสิกส์ 1 สำนักพิมพ์ Hi-ED Publishing  
     
  4. เอกสารการอบรม EL 101 Introduction to e-Learning บริษัท ดาด้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด  
     
  5. เอกสารการอบรม EL 104 Scripting & Storyboard Development บริษัท ดาด้า อีเลิร์นนิ่ง จำกัด  
  ขออวยพรให้นักเรียนที่ขยันและตั้งใจประสบผลสำเรี็จในการเรียน...................ทุกคน  
 
 
 
กลับเมนูหลัก
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  เรียนจบบทเรียนแล้วทดลองทำแบบฝึกเพื่อ.....ตรวจสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่  

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล