แผนภาพของแรงที่กระทำกับมวล

และใช้แรงในแนวระดับลากมวลไปบนโต๊ะ

ให้ท่านคลิกที่เครื่องหมาย Play   สังเกตการเคลื่อนไหวของภาพ

 

 

   ตัวอย่างของการเคลื่อนที่ ที่สามารถใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมาอธิบายได้ โดยในเบื้องต้นนี้ ระบบของวัตถุที่พิจารณา จะเป็นแบบง่ายๆ เช่นไม่คิดแรงเสียดทานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของวัตถุ เป็นลักษณะของการเลื่อนตำแหน่ง (ไม่มีการหมุน) โดยหลักการแล้ว เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จะพิจารณาเฉพาะแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการหาว่า เมื่อออกแรงดึงก้อนวัตถุที่วางอยู่บนพื้นเรียบโดยใช้เชือก วัตถุจะมีความเร่งเท่าไร ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จะต้องทราบก่อนว่าในขณะนั้นมีแรงอะไรกระทำต่อวัตถุบ้าง โดยการเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ซึ่งเรียกว่า Free-body diagram

 

รูปที่ 2-2 แสดงตัวอย่างของการใช้แผนภาพของแรงในการแก้ปัญหา
 
(ก) แสดงวัตถุถูกดึงด้วยเชือกบนพื้นเรียบ (ข) แสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุ

จากรูปที่ 2-2 จะเห็นว่า มีแรงสามแรงที่กระทำต่อก้อนวัตถุคือ
1. แรงที่โลกดูดวัตถุซึ่งก็คือน้ำหนักของวัตถุนั่นเอง
2. แรงที่พื้นดันวัตถุซึ่งเป็นแรงตั้งฉาก และ
3. แรงตึงเชือก โดยที่ และ เป็นแรงในแนวแกน เนื่องจากวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวแกน ดังนั้นในแนวนี้ วัตถุจึงไม่มีความเร่ง ทำให้เราสรุปในเบื้องต้นได้ว่า

 

 
หรือ
 

 

แต่เมื่อพิจารณาในแนวแกน x แรงที่กระทำคือ โดยไม่มีแรงต้าน ในทิศทางตรงกันข้าม จึงทำให้ก้อนวัตถุมีความเร่งในแนวแกน ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน

ดังนั้น

 
หรือ
 

 

ข้อมูลนำมาจาก

ฟิสิกส์สำหรับโครงการเรียนล่วงหน้า

 

คลิกค่ะ  

 

ข้อมูลนำมาจากหนังสือ

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล