แผนภาพของแรงที่กระทำกับมวล

สองก้อน ก้อนที่หนึ่งอยู่ในแนวดิ่ง ก้อนที่สองอยู่ในแนวระดับ

ต่อกันอยู่ในเส้นเชือกและคล้องผ่านรอก

ให้ท่านคลิกที่เครื่องหมาย Play   สังเกตการเคลื่อนไหวของภาพ

 

 

 

คลิกค่ะ  

 

ข้อมูลนำมาจากหนังสือ

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล