แผนภาพของแรงที่กระทำกับมวล  

Atwood Machine

ให้ท่านคลิกที่เครื่องหมาย Play   สังเกตการเคลื่อนไหวของภาพ

ตัวอย่าง  Atwood  Machine

เมื่อแขวนมวล 2  อันในแนวดิ่งกับรอกที่เบามากและไม่มีแรงเสียดทาน  ดังรูป  เราเรียกอุปกรณ์นี้ว่า เครื่องจักรกลของแอดวูด  นักฟิสิกส์ใช้บ่อยมากเพื่อหาความเร่งโน้มถ่วงของโลก    จงคำนวณหาขนาดของความเร่งและ แรงตึงเส้นเชือก  ของมวลทั้งสอง  

วิธีคำนวณ

 

แบบฝึกหัด  

มวล  m1    และ   m2   แขวนผ่านรอกมวล  m3   รัศมี  R    ถ้าไม่คิดมวลของเส้นเชือก  และเชือกไม่มีการลื่นไถล    เริ่มต้นมวลทั้งสองห่างกันเป็นระยะ  3  เมตร  จงคำนวณหาอัตราเร็วของมวลขณะที่เคลื่อนที่ผ่านกัน

การทดลองเรื่อง  Atwood's  machine

คลิกค่ะ

 

 

คลิกค่ะ  

 

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล