Electroscope

ทฤษฎี


       ถ้าคุณเคยสังเกตวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งดูที่ภายนอกแล้ว ยังไงก็ไม่มีความแตกต่างจากวัตถุ
ที่ไม่มีประจุไฟฟ้า เช่น แท่งแก้วหรือแผ่นยางถูกทำให้มีประจุแท่งเหล่านั้นดูยังไงก็ไม่มีอะไรที่
แตกต่างจากก่อนถู อย่างไรก็ตามเมื่อวัตถุมีประจุ ไม่มากนักเราก็สามารถทำให้เห็นความแตกต่าง
ได้โดยการตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบประจุที่เรียกว่า อิเล็กโทรสโคป ซึ่งมีอยู่หลาย
ชนิด อิเล็กโทรสโคปที่มีโครงสร้างอย่างง่าย คือ อิเล็กโทรสโคปลูกพิทและ อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ

      การใช้อุปกรณ์นี้เราจะสังเกตการกางออกของแผ่นโลหะบาง เมื่อมีวัตถุที่มีประจุมาใกล้จาน
โลหะของอิเล็กโทรสโคป เช่น ประจุลบ อิเล็กตรอนบนจานโลหะจะถูกผลัก ทำให้บริเวณจานโลหะ
มีประจุบวกและบริเวณก้านโลหะกับแผ่นโลหะบาง จะมีประจุเป็นลบจานโลหะจึงกางออก ดังรูป

 

 การตรวจสอบว่าวัตถุนั้นมีประจุหรือไม่ทำได้โดยการนำวัตถุนั้นไปไว้ใกล้ๆอิเล็กโทรสโคปที่
เป็นกลาง ถ้าแผ่นโลหะของอิเล็กโทรสโคปกางออกแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุ การตรวจสอบว่า
วัตถุนั้นมีประจุชนิดใด ทำได้โดย นำวัตถุชนิดนั้นไ ปตรวจสอบกับอิเล็กโทรสโคปที่มีประจุถ้า
แผ่นโลหะของอิเล็กโทรสโคปกางมากขึ้นแสดงว่า วัตถุนั้นมีประจุชนิดเดียวกับอิเล็กโทรสโคป
แต่ถ้าแผ่นโลหะของอิเล็กโทรสโคปกางน้อยลง แสดงว่าวัตถุนั้น มีประจุชนิดตรงข้ามกับอิเล็ก
โทรสโคป

คลิกครับ 

คลิกครับ  

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล