จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

แนะนำการเรียน
    นักเรียนปฏิบัติดังนี้    
   

.................1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน
.................2. ประเมินตนเองทำแบบทดสอบก่อนเรียน
.................3. ศึกษาบทเรียนเริ่มตั้งแต่บทเรียนที่ 1 ,2,..........จนถึงบทสุดท้ายและ
..................... ทำแบบฝึกหัดส่งครูผู้สอน
.................4. ผู้เรียนสามารถ On line สอบถามครูผู้สอนได้ในเวลาที่กำหนดนัดหมาย
.................5. เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้วประเมินตนเองหลังเรียน เกณฑ์ผ่าน 60 %
.................6. นักเรียนต้องมีความขยัน อดทนและซื่อสัตย์ต่อตนเองในการศึกษาบทเรียน
.................7. นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามหนังสืออ้างอิง

   
         
    ขออวยพรให้นักเรียนที่ขยันและตั้งใจประสบผลสำเรี็จในการเรียน...................ทุกคน    
       
     
Home
 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล