จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

เสืยง(Acoustic)
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
แนะนำการเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
หน่วยการเรียน
     
ธรรมชาติของเสียง ความเข้มเสียง      
อัตราเร็วของเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปอร์      
คลื่นเสียง คลื่นกระแทก
        
 
สมบัติของเสียง มลภาวะของเสียง  
การได้ยิน ประโยชน์ของเสียง  
การเกิดบีตส์    
   
บทเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 
แบบทดสอบก่อนเรียน  
นักเรียนเข้าศึกษาแล้วมีข้อเสนอแนะ ติชมได้ที่
 
แบบทดสอบหลังเรียน  
nan_ssp@hotmail.com

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล