จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
         
    .............สืบค้น สำรวจตรวจสอบ อธิบาย การเกิดคลื่นเสียง ความเข้มของเสียง การได้ยินเสียง    
    การเกิดบีตส์ คุณภาพของเสียง มลภาวะของเสียงที่มีผลต่อสุขภาพ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้    
         
       
     
Home
 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล