จัดทำโดย ครูนันทพล สิทธิสุวรรณ

คลื่นเสียง
    ลักษณะของคลื่นเสียง
คลื่นเสียงสามารถเขียนได้ 2 ลักษณะคือ
1. คลื่นการกระจัด พิจารณาจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลาง
( คลื่นการกระจัดจะพิจารณาเรื่องการสะท้อน การหักเห)
   
   
   
    2. คลื่นความดัน พิจารณาจากความดันของตัวกลาง ซึ่งประกอบด้วย
..........1. คลื่นอัด คือส่วนที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่
..................ของคลื่นเสียงจะมีความดันสูงกว่าความดันปกติ
............2. คลื่นขยาย คือส่วนที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกับ
................การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงและ มีความดันต่ำ ดังรูป
   
   
   
   
คลื่นความดันจะพิจารณาเรื่องพลังงานของเสียง และบริเวณที่ความดันต่างไปจากความดันปกติ
เราเรียกความดันนั้นว่า ความดันเกจ (Pressure Gage)ความดังของเสียงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
อัมปลิจูด คลื่นเสียงที่มีอัมปลิจูดสูงจะมีความดังมากกว่าคลื่นเสียงที่มีอัมปลิจูดต่ำ
คลื่นความดันและคลื่นการกระจัดจะมีเฟสต่างกัน 90 องศา
   
   
   
   

การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงในอากาศ
     เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิด เช่น การสั่นของส้อมเสียง พลังงานของการสั่นจะถ่ายโอนพลังงานให้กับตัวกลางที่สัมผัสกับแหล่งกำเนิด ทำให้อนุภาคตัวกลางมีการสั่น และอนุภาคนี้จะถ่ายโอนพลังงานให้กับอนุภาคถัดไปเรื่อยๆ
อย่างต่อเนื่อง เกิดคลื่นเสียงเคลื่อนที่จาก แหล่งกำเนิดเสียง ไปยังผู้ฟัง


การเคลื่อนที่ของตัวกลางเป็นการเคลื่อนที่แแบบสั่นดังนั้นเมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่
ผ่านไปแล้วอนุภาคตัวกลางจะอยู่ที่เดิม และแนวการถ่ายโอนพลังงานการสั่นของโมเลกุลจะอยู่ใน
แนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงดังนั้นจึงจัดได้ว่าคลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาว

ตัวอย่าง ภาพเคลื่อนไหวการสั่นของส้อมเสียง   
   
โดยทั่วไปที่มนุษย์ได้ยินเสียงจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
แหล่งกำเนิดเสียงจะส่งคลื่นเสียงออกไปทุกทิศทางรอบ ๆ แหล่งกำเนิดเป็นวงกลม ดังรูป
   
   
   
    ขออวยพรให้นักเรียนที่ข ยันและตั้งใจประสบผลสำเรี็จในการเรียน...................ทุกคน
 
  Home

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล