สิ่งอ้าิงอิง

http://hs8iye.igetweb.com/index.php?mo=3&art=121890        
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/HtmlHisSat/HisSatilliteSurver

 

นายนาทนคร เกิดเสม 49280134 หมู่770

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล