1. ไฟฟ้าเคมีเกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) อย่างไร ?   เฉลย
2. คุณคิดว่ากระบวนการแคแทบอลิซึม (catabolism) และกระบวนการแอแนบอลิซึม (anabolism) มีความสำพันธ์กันอย่างไร ถ้าขาดกระบวนการหนึ่งไป จะส่งผลต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) อย่างไรบ้าง ?   เฉลย
3. เมื่อสารนำอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนแล้วอยู่ในสภาพรีดิวซ์ (NADH, NADPH และ FADH2) และขนส่งอิเล็กตรอนไปยังลูกโซ่การหายใจในไมโตคอนเดรียแล้วที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ?   เฉลย

4. จากปฏิกิริยาไกลโคไลซิสของกลูโคส

          กลูโคสหนึ่งโมเลกุลจะถูกเปลี่ยนเป็น pyruvate กี่โมเลกุล ?

          ในกรณีที่ขาดออกซิเจนหรือไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้ (anaerobic condition) กลูโคสหนึ่งโมเลกุลจะถูกเปลี่ยนไปเป็น lactate, NADH และ ATP กี่โมเลกุล ?

          ในกรณีที่มีออกซิเจนเพียงพอ (aerobic condition) กลูโคสหนึ่งโมเลกุลจะถูกเปลี่ยนไปเป็น acetyl-CoA และ NADH และเมื่อ acetyl-CoA เข้าสู่วัฏจักรกรดซิตริก กลูโคสหนึ่งโมเลกุลจะสามารถให้ ATP ได้กี่โมเลกุล ?

  เฉลย
5. เราอาจกล่าวได้ว่า วัฏจักรกรดซิตริกเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการเมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจน เพราะเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น และการสลาย acetyl-CoA หนึ่งโมเลกุลในวัฏจักรกรดซิตริกจะมี NADH, FADH2 และ ATP เกิดขึ้นกี่โมเลกุล ?   เฉลย

6. คุณคิดว่า การออกซิไดซ์กรดไขมันที่มีคาร์บอนเป็นจำนวนคู่กับกรดไขมันที่มีคาร์บอนเป็นจำนวนคี่ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?

  เฉลย
7. ในการออกซิไดซ์กรดไขมันที่มีคาร์บอน 20 อะตอม และเป็นสายโซ่ตรง กรดไขมันชนิดนี้จะถูกออกซิไดซ์ทั้งหมดกี่ครั้ง และได้ acetyl-CoA กี่โมเลกุล ?   เฉลย
8. ในการออกซิไดซ์กรดไขมันที่มีคาร์บอน 22 อะตอม เป็นสายโซ่ตรง และมีพันธะคู่ 2 พันธะ ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 9 และ 12 กรดไขมันชนิดนี้จะถูกออกซิไดซ์ทั้งหมดกี่ครั้ง และได้ acetyl-CoA กี่โมเลกุล ?   เฉลย

9. ในการย่อยกรดอะมิโน ส่วนที่เป็นหมู่อะมิโนกับส่วนที่เป็นสายโซ่ของคาร์บอนจะถูกย่อยด้วยวิถีเดียวกันหรือไม่ อย่างไร?

  เฉลย
10. คุณคิดว่า นอกจากกระบวนการหายใจระดับเซลล์และเมแทบอลิซึมแล้ว ยังมีกระบวนการอื่นๆ ในร่างกายของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเคมีหรือไม่ อย่างไร?   เฉลย

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล