ทดสอบความรู้พื้นฐานกันดูซิ                                

 คำสั่ง  ให้นักเรียนนำเม้าส์คลิกในวงกลมที่เห็นว่าถูกที่สุดหน้าอักษร ก,ข,ค หรือ ง แต่ละข้อ 
เรื่อง  แรงและการเคลื่อนที่

คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว   เกณฑ์ผ่านคือทำข้อสอบให้ได้ 7 ใน 10 ข้อ (70%)
โปรดระวัง....เมื่อท่านตอบโดย  คลิ้ก  ในคำตอบข้อใด ๆ แล้ว คุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาตอบหรือเปลี่ยนเป็นคำตอบใหม่ในข้อนั้น
ได้อี

 
1)   ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์ทั้งหมด

ก.  มวล  ความเร็ว  แรง
ข.  เวลา  ระยะทาง  อัตราเร็ว
ค.  อัตราเร็ว  ความเร่ง  เวลา

ง.  มวล  เวลา  แรง

2)  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของแรงได้ถูกต้อง

ก.   ปริมาณที่ทำให้วัตถุรักษาสภาพการเคลื่อนที่
ข.   ปริมาณที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
ค.   ปริมาณที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว
ง.   การเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลา

 

3 ขณะที่เราหกล้มกระแทกพื้นจะรู้สึกเจ็บ เป็นเพราะกฎขอใดของนิวตัน

ก.   กฎข้อที่  1
ข.  
กฎข้อที่  2
ค.  
กฎข้อที่  3
ง.   
กฎทั้ง 3 ข้อรวมกัน

4)   ข้อใดกล่าวถึงแรงเสียดทานได้ถูกต้อง

ก.   แรงเสียดทานสถิตมีค่าคงตัว
ข.   แรงเสียดทานจลน์ต้องมากกว่าแรงเสียดทานสถิต วัตถุจึงจะเคลื่อนที่
ค.   ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจะแปรผันตามน้ำหนักของวัตถุ
ง.  
ผิวสัมผัสชนิดเดียวกันที่เรียบมากจะมีค่าแรงเสียดทานมากด้วย

5)   ในขณะที่รถเลี้ยวโค้ง แรงใดคือแรงเร่งสู่ศูนย์กลาง

ก.  แรงเสียดทาน
ข.  แรงกิริยา
ค.  แรงปฏิกิริยา
ง.   แรงดึงดูด

 6.  ข้อใดเป็นการรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ก.  วัตถุอยู่นิ่ง
ข.  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่

ค.  วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่
ง.  ข้อ ก และ ค

 7).  วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลม  การกระจัดมีค่ามากที่สุดเท่ากับข้อใด

ก.  รัศมีของวงกลม
ข.  เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม

ค.  เส้นรอบวงของวงกลม
ง.  เส้นโค้งของครึ่งวงกลม

8).    ในการเลี้ยวโค้งบนถนนราบ  รถจะเลี้ยวได้มุมกว้างหรือแคบขึ้นอยู่กับข้อใด

ก.   มวล
ข. 
 รัศมีความโค้ง
ค.
  ความเร็ว
ง. 
  ถูกทั้งข้อ  ข และข้อ ค

9).    ถ้าต้องการฉีดน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ที่อยู่ไกล ๆ ควรเอียงหัวฉีดทำมุมประมาณกี่องศา

ก. 
 30 องศา
ข. 
 45 องศา
ค.  
60 องศา
ง.  
90 องศา

10).  แรงที่ทำให้คนเราเดินไปตามพื้นถนนได้คือแรงใด

ก. 
 แรงกิริยา
ข.  
แรงดึงดูด

ค.   แรงเสียดทาน
ง. 
  แรงลัพธ์

 

 

  ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบก่อนโดยคลิกที่เลขเวลานะครับ
    จากนั้นจึงตรวจสอบเกณฑ์ผ่านโดยคลิกที่ปุ่มผ่านเกณฑ์
            


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล