ก๊าซและบรรยากาศ

คำสั่ง  ให้นักเรียนนำเม้าส์คลิกในวงกลมที่เห็นว่าถูกที่สุดหน้าอักษร ก,ข,ค หรือ ง แต่ละข้อ
คำสั่ง : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว   เกณฑ์ผ่านคือทำข้อสอบให้ได้ 7 ใน 10 ข้อ (70%)
โปรดระวัง เมื่อท่านตอบโดย  คลิ้ก ในคำตอบข้อใด ๆ แล้ว คุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาตอบหรือเปลี่ยนเป็นคำตอบใหม่ในข้อนั้นได้อี

 
1) ในอากาศมีแก๊สชนิดใดอยู่มากที่สุด

ก.  ออกซิเจน
ข.  ไนโตรเจน
ค. 
ไฮโดรเจน
ง.  คาร์บอนไดออกไซด์

2)  การที่กังหันหมุนได้แสดงถึงสมบัติข้อใดของอากาศ

ก.   อากาศมีน้ำหนัก
ข.   อากาศมีตัวตน
ค.   อากาสมีแรงดัน
ง.   อากาศมีอุณหภูมิ

 

3 การคมนาคมทางอากาศจะเดินทางที่ชั้นใด
ของบรรยากาศ

ก.   โทรโพสเฟียร์
ข.   สตราโตสเฟียร์
ค.   ไอโอโนสเฟียร์
ง.   
เอกโซสเฟียร์

4)   เครื่องมือที่ใช้วัดความดันของมวลอากาศคือชนิดใด

ก.   เทอร์มอมิเตอร์
ข.   บารอมิเตอร์
ค.   ไฮโกรมิเตอร์
ง.  
แอลติมิเตอร์

5)   แก๊สโอโซนในชั้นบรรยากาศมีประโยชน์อย่างไร

.  ช่วยสังเคราะห์สาร CFC ขึ้นในอากาศ
ข.  ดูดกลืนรังสีอินฟาเรดที่ทำให้โลกร้อน
ค.  ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนัง
ง.   ทำให้อากาศในโลกบริสุทธิ์เพื่อห่าเชื้อโรคต่าง ๆ

 6.  ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส มีปริมาณไอน้ำอยู่ 130 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถ้าอากาศอิ่มตัวมีไอน้ำ 200 กรัมต่อลูกบาศก์ อากาศ      ขณะนั้นมีความชื้นสัมพัทธ์เท่าไร

ก.  60 %
ข. 
65 %
ค.  70 %
ง.  75 %

 7).  อ่านอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งได้  28 องศาเซลเซียส อ่านอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกได้ 24 องศา       เซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นเท่าใด

ก.  62 %
ข. 
68 %
ค.  71 %
ง. 
74 %

8).    ห้องน้ำหนึ่งกว้าง  3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง  2.5 เมตร ถ้าห้องนี้มีความหนาแน่นของอากาศ 1.1 กิโลกรัมต่อลูกบาสก์      
      
เมตร จะมีไอน้ำกระจายอยู่ในห้องนี้เท่าไร

ก.   11.25  กิโลกรัม
ข. 
 
22.50 กิโลกรัม
ค.   24.75 กิโลกรัม
ง. 
  32.18 กิโลกรัม

9).  ลมพายุที่พัดผ่านบริเวณต่าง ๆ แล้วทำให้ฝนตกเสมอคือพายุชนิดใด

ก. 
 ไซโคลน
ข. 
 เฮอร์ริเคน
ค.   ทอร์นาโด
ง.   ดีเปรสชัน

10).  การเกิดลมเกิดจากความแตกต่างของสองบริเวณในเรื่องใด
ก. 
 ความหนาแน่นของอากาศ
ข.  
อุณหภูมิของอากาศ

ค.   ความชื้นของอากาศ
ง. 
  ความดันของอากาศ

 

 

  ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบก่อนโดยคลิกที่เลขเวลานะครับ
    จากนั้นจึงตรวจสอบเกณฑ์ผ่านโดยคลิกที่ปุ่มผ่านเกณฑ์
            


 .

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล